Wraz z dowodem zakupu naszych produktów klient otrzymuje następujący dokument.

 
::Gwarancja:: 
 
Niniejsza gwarancja zawiera warunki gwarancji i jest ważna tylko z dowodem zakupu.
Gwarancją objęte są wszystkie towary wyszczególnione w dowodzie zakupu. Okres gwarancji poszczególnych artykułów wynosi rok czasu, w poszczególnych przypadkach może zostać przedłużony do dwóch lat. Jednak w takim przypadku do produktu dołączona jest dodatkowy dokument potwierdzający przedłużenia praw gwarancyjnych.
 
Firma INNEX Sebastian Czyżewski niniejszym udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionych produktów.
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży widniejącej na dowodzie zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem będą bezpłatnie usunięte w terminie 21 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu. 
 
Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania zwrotu gotówki. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby sprzedawcy. Koszt dostarczenia sprzętu oraz wynikające z niego ryzyko ponosi nabywca. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do serwisu w okresie gwarancji wraz z wszystkimi sterownikami i instrukcjami oraz z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
 
Gwarancja nie obejmuje:
-uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
-uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, instalacji lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, 
-uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy, 
 
Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy produktu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich. Materiały eksploatacyjne oraz elementy naturalnie się zużywające (min. tonery, atramenty, oraz nośniki z oprogramowaniem) nie podlegają gwarancji.
Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku naruszenia plomb, nalepek gwarancyjnych bądź numerów seryjnych sprzętu, braku karty gwarancji, jak również uszkodzeń przypadku wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy. 
We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.